Trzecia Poprawka do Konstytucji Królestwa Skarlandu z dnia 25.04.2022

Król
Awatar użytkownika
Norbert de Catalan
Król
Posty: 1108
Rejestracja: 25 mar 2020, 14:10
Lokalizacja: Valencia
Kontakt:

Odznaczenia

Trzecia Poprawka do Konstytucji Królestwa Skarlandu z dnia 25.04.2022

Post autor: Norbert de Catalan »

Obrazek
KONSTYTUCJA KRÓLESTWA SKARLANDU

My, wierni obywatele oddani służbie Królestwu Skarlandu, pragnąc udoskonalić naszą, wspólną Ojczyznę oraz chcąc ponownie przywrócić ją na drogę świetlanego rozwoju, ustanawiamy Niniejszą Konstytucję, która stanowić będzie o przyszłości naszego państwa.
Valencia, dnia 4 miesiąca stycznia roku 2017. PIERWSZA POPRAWKA Valencia, dnia 9. miesiąca września roku 2020. DRUGA POPRAWKA Valencia, dnia 23. miesiąca stycznia roku 2021. TRZECIA POPRAWKA Valencia, dnia 25. miesiąca kwietnia roku 2022.

Rozdział I
Królestwo Skarlandu


Art. 1.
Królestwo Skarlandu jest demokratycznym państwem prawa działającym w przestrzeni polskiego mikroświata.

Art. 2.
Królestwo Skarlandu jest państwem unitarnym.

Art. 3.
Władza zwierzchnia należy do Króla i Narodu - ogółu wszystkich Obywateli.

Art. 4.
1. Ustrój Królestwa Skarlandu opiera się na podziale władzy.
2. Władzę ustawodawczą sprawuje Król i Kortezy Generalne, władze wykonawczą Król i Generalitat, a władzę sądowniczą Trybunał Królewski.

Art. 5.
Organy władzy działają na podstawie i w ramach prawa.

Art. 6.
Konstytucja jest najwyższym prawem Królestwa Skarlandu.

Art. 7.
Źródłami prawa powszechnie obowiązującymi na terytorium Królestwa Skarlandu są w kolejności:
1. Konstytucja;
2. Ratyfikowane umowy międzynarodowe;
3. Ustawy Kortezów Generalnych i Dekrety Królewskie;
4. Rozporządzenia Rządowe i Królewskie;
5. Akty prawa miejscowego na obszarze działania organów administracji lokalnej.

Art. 8.
1. Stolicą Królestwa Skarlandu jest Walencja.
2. Językiem urzędowym na terytorium Królestwa Skarlandu jest język polski, pomocniczo w ramach realizacji niektórych działań: hiszpański oraz języki słowiańskie.
3. Symbol państwowy w postaci flagi państwowej określa załącznik nr 1.
4. Herb państwowy określa załącznik nr 2.
5. Hymn państwowy – Marsz Królewski określa załącznik nr 3.


Rozdział II
Obywatele


Art. 9.
1. Obywatelstwo Królestwa Skarlandu, zwane dalej obywatelstwem, uzyskuje się w drodze postanowienia królewskiego.
2. Warunki uzyskania i utraty obywatelstwa określi akt w randze dekretu królewskiego.

Art. 10.
Obywatelstwo jest węzłem prawnym łączącym jednostkę z Królestwem Skarlandu, który uprawnia do:
1. uczestnictwa w życiu politycznym kraju przez sprawowanie funkcji publicznych;
2. służby w Siłach Bezpieczeństwa Krajowego Królestwa Skarlandu obejmujące: Straż Królestwa, Straż Królewską, Straż Koronną;
3. ochrony jednostki ze strony państwa.

Art. 11.
Każdemu przysługują wszelkie prawa i wolności wypływające z przyrodzonej i niezbywalnej godności człowieka.

Art. 12.
1. Obowiązkiem obywateli Królestwa jest wierna służba Królowi i Narodowi.
2. Za oddanie dla Narodu i Króla, Król nadaje nobilitacje szlacheckie i arystokratyczne.
3. Listę tytułów i procedurę ich otrzymania określi akt w randze dekretu królewskiego.


Rozdział III
Król


Art. 13.
1. Król obok Narodu jest suwerenem Królestwa Skarlandu.
2. Król czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji, stoi na straży suwerenności i bezpieczeństwa Królestwa Skarlandu.
3. Osoba Króla jest nietykalna.

Art. 14.
1. Król sprawuje władzę ustawodawczą za pomocą dekretów królewskich, a władzę wykonawczą za pomocą rozporządzeń królewskich.
2. Królowi przysługuje prawo weta wobec aktów prawnych wydanych przez Kortezy Generalne i władze lokalne.
3. Weto królewskie jest jednoznaczne z odrzuceniem aktu prawnego lub jego zawieszeniem i skierowaniem do dalszych prac.
4. Król w przypadku nieaktywności Generalitatu, Kortezów Generalnych oraz władz lokalnych może wprowadzić Dominat.

Art. 15.
Król jest najwyższym zwierzchnikiem Sił Bezpieczeństwa Krajowego Królestwa Skarlandu.

Art. 16.
1. Korona Królewska jest dziedziczna w obrębie Rodu Catalán.
2. Król wyznacza swojego następcę za życia.
3. W przypadku niedochowania procedury opisanej w ust. 2 niniejszego artykułu władza królewska przechodzi na najstarszego potomka Króla.

Art. 16a.
1. Jeśliby król odszedł a rodziny nijakiej nie miał winny zostać zwołane Kortezy Generalne w celu wybrania nowego króla który da szanse na nową dynastię.
2. Do elekcji stanąć mogą książęta oraz pretendenci do tronu, również zagraniczni.
3. Prawo do wybierania w wolnej elekcji przysługiwać będzie wszystkim obywatelom Skarlandu.
4. Monarcha po elekcji złożyć musi obietnice wierności Skarlandowi oraz czym prędzej ceremonię koronacji zorganizować.

Art. 17.
1. Jeżeli Król nie może sprawować władzy wyznacza, w drodze dekretu, Regenta, któremu powierza sprawowanie całości lub części prerogatyw monarszych.
2. Regent może zostać wyznaczony na okres oznaczony lub nieoznaczony.


Rozdział IV
Kortezy Generalne


Art. 18.
Naród sprawuje swą władzę tworząc Kortezy Generalne.

Art. 19.
1. Każda osoba uzyskująca obywatelstwo Królestwa Skarlandu zasiada w Kortezach Generalnych jako Deputowany i posiada prawo wypowiadania się, głosowania oraz składania projektów ustaw w Kortezach Generalnych.
2. Prawa opisane w punkcie pierwszym niniejszego artykułu mogą być ograniczone w przypadku prawomocnego wyroku Trybunału Królewskiego.

Art. 20.
WYKREŚLONY

Art. 21.
WYKREŚLONY

Art. 22.
1. Inicjatywa ustawodawcza przysługuje każdemu obywatelowi, Królowi oraz członkowi Generalitatu.
2. Kortezy Generalne podejmują decyzje zwykłą większością głosów, chyba że Konstytucja lub akt w randze ustawy stanowi inaczej.
3. Obradom Kortezów przewodniczy Prezydent Kortezów Generalnych wybierany przez obywateli i spośród nich zwykłą większością głosów, następnie na podstawie wyniku głosowania mianuje go Król Skarlandu.
4. Uchwaloną ustawę Prezydent Kortezów Generalnych przekazuje Królowi, który taką ustawę może:
a) Podpisać w ciągu 7 dni od jej otrzymania i niezwłocznie opublikować w Dzienniku Praw Królestwa;
b) Przekazać Trybunałowi Królewskiemu, który bada jej zgodność z konstytucją i umowami międzynarodowymi. W przypadku orzeczenia o jej niezgodności z aktem wyższego rzędu Król musi odmówić podpisania ustawy;
c) Odmówić podpisania ustawy i zwrócić ją Kortezom Generalnym do ponownego rozpatrzenia, które mogą większością 2/3 głosów w obecności przynajmniej połowy ustawowej liczby deputowanych uchwalić ustawę. Po ponownym jej uchwaleniu Król podpisuje ustawę w ciągu 14 dni i niezwłocznie publikuje ją w Dzienniku Praw Królestwa.
5. Król pozostaje stałym członkiem Kortezów Generalnych z prawem głosu.
6. Król może w swoim zastępstwie powołać Delegata Królewskiego do Kortez Generalnych.

Art. 23.
WYKREŚLONY


Rozdział V
Generalitat


Art. 24.
Generalitat prowadzi politykę wewnętrzną i zewnętrzną Królestwa Skarlandu.

Art. 25.
W skład Generalitatu wchodzi król jako przewodniczący oraz ministrowie, powoływani i odwoływania przez Króla.

Art. 26.
Przewodniczący:
1. Reprezentuje Generalitat.
2. Kieruje pracami Generalitatu.
3. Wydaje rozporządzenia na podstawie dekretów i ustaw.

Art. 27.
1. Ministrowie kierują powierzonym im działem administracji rządowej. Podział administracji rządowej na działy określi akt w randze ustawy.
2. Ministrowie wydają rozporządzenia na podstawie dekretów i ustaw.

Art. 28.
Ministrowie za swą pracę i podejmowane decyzje odpowiadają przed Królem.

Rozdział VI
Dziennik Urzędowy Królestwa Skarlandu


Art. 29.
1. Dziennik Urzędowy Królestwa pod adresem www.forum.skarland.eu/viewforum.php?f=22 wydawany jest przez Króla Skarlandu.
2. Król Skarlandu w terminie do 7 dni zobowiązany jest do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Federacji uchwalonych aktów prawnych.
3. Publikacja w Dzienniku Urzędowym Federacji może zostać odroczona tylko gdy zachodzi podejrzenie niezgodności aktu prawnego z Konstytucją lub innymi aktami prawnymi.
4. Odmowa publikacji w Dzienniku Urzędowym odbywa się na podstawie weta określonego w artykule 14 punkt 2.


Rozdział VII
Trybunał Królewski


Art. 30.
1. Władzę sądowniczą w Królestwie Skarlandu sprawuje Trybunał Królewski.
2. Trybunał Królewski rozpatruje:
1. Wszystkie sprawy z zakresu jurysdykcji karnej i cywilnej;
2. Wnioski o zbadanie zgodności aktów prawnych oraz wykładnię przepisów oraz orzeka w sporach kompetencyjnych pomiędzy organami Królestwa Skarlandu.
3. Wnioski, o których mowa w ustępie 2 pkt. 2 niniejszego artykułu może złożyć każdy obywatel Królestwa Skarlandu.

Art. 31.
Każdy przebywający na terytorium Królestwa Skarlandu ma prawo do sprawiedliwego procesu.

Art. 32.
1. Sędziów Trybunału Królewskiego mianuje Król spośród obywateli odznaczających się wiedzą prawniczą.
2. Sędziowie wyznaczają spośród swojego grona Przewodniczącego Trybunału Królewskiego, który sprawuje nadzór nad pracą i organizacją Sądu.

Art. 33.
1. Sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji i aktom w randze ustawy.
2. Sędziowie na czas sprawowania swojego urzędu nie mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności innej niż dyscyplinarna, której tryb określi odrębny akt w randze ustawy.
3. Sędziowie są nieusuwalni.

Art. 34.
1. Trybunał Królewski wydaje orzeczenia, czyli wyroki i postanowienia.
2. Trybunał Królewski wydaje wyroki w imieniu Króla.

Art. 35.
Królowi przysługuje prawo łaski.

Rozdział VIII
Dominat


Art. 36.
Dominat to powierzenie pełni władzy w kraju w ręce Króla Skarlandu.

Art. 37.
Dominat może być wprowadzony na okres od 3 miesięcy do 6 miesięcy.

Rozdział IX
Administracja terytorialna


Art. 38.
1. Królestwo Skarlandu jest zorganizowane w kraje koronne w randze księstw i królestw.
2. Król Skarlandu jest jednocześnie głową państwa w krajach koronnych.
3. Kraje koronne posiadają autonomię wewnętrzną określoną na podstawie statutu autonomicznego nadawanego przez Króla.
4. Kraje koronne nieposiadające statutu autonomicznego podlegają bezpośrednio Królowi stanowiąc domenę królewską.
5. Stolice krajów koronnych są miastami królewskimi i podlegają bezpośrednio zwierzchnictwu króla.

Art. 39.
WYKREŚLONY

Art. 40.
Przyjmowanie do Królestwa Skarlandu państw trzecich jako kraje koronne odbywa się na podstawie Traktatu, na którego zawarcie wyrażają zgodę Kortezy Generalne oraz istniejące kraje koronne.

Art. 41.
1. W żadnym przypadku nie jest możliwa secesja kraju koronnego uznawanego za bezsprzecznie skarlandzkie terytorium.
2. Secesja kraju koronnego przyjętego na podstawie Traktatu wymaga zgody Kortezów Generalnych oraz krajów koronnych i jest możliwa wyłącznie wtedy gdy szeroko rozumiany interes państwowy Królestwa Skarlandu nie jest zagrożony.


Rozdział X
Stan nadzwyczajny


Art. 42.
W sytuacji szczególnych zagrożeń, jeżeli zwykłe środki konstytucyjne są niewystarczające, może zostać wprowadzony stan nadzwyczajny.

Art. 43.
1. Stan nadzwyczajny może zostać wprowadzony w drodze dekretu królewskiego jedynie na czas oznaczony nieprzekraczający 30 dni.
2. Po upływie tego okresu Król może przedłużyć stan nadzwyczajny o kolejne 30 dni.

Art. 44.
WYKREŚLONY

Art. 45.
1. W trakcie trwania stanu nadzwyczajnego zawieszeniu ulegają przepisy niniejszej Konstytucji i innych aktów prawnych Królestwa Skarlandu z wyłączeniem rozdziałów: I, II, III, VI i VIII Konstytucji.
2. W trakcie trwania stanu nadzwyczajnego zmianie nie mogą ulec przepisy Konstytucji.


Rozdział XI
Stan wojny, wypowiedzenie wojny i zawarcie pokoju


Art. 46.
Stanem wojny jest prowadzenie konfliktu zbrojnego z innym podmiotem prawa międzynarodowego poprzedzone wypowiedzeniem wojny.

Art. 47.
Wypowiedzenie wojny i zawarcie pokoju zarządzane jest w drodze uchwały Kortezów Generalnych podjętej bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy Deputowanych. Jeżeli Kortezy Generalne nie mogą zebrać się na posiedzenie, o stanie wojny lub zawarciu pokoju postanawia Król.


Rozdział XII
Zawieranie, wypowiadanie i ratyfikacja umów międzynarodowych


Art. 48.
Umowy międzynarodowe zawierane są przez Radę Królewską.

Art. 49.
Każda zawarta umowa międzynarodowa dla swojego obowiązywania wymaga ratyfikacji Króla za zgodą Kortezów Generalnych wyrażoną w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy Deputowanych.

Art. 50.
Umowy międzynarodowe wypowiada Król na wniosek Rady Królewskiej za zgodą Kortezów Generalnych wyrażoną w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy Deputowanych.


Rozdział XIII
Przepisy przejściowe i końcowe


Art. 51.
Zmiany w przepisach Konstytucji może dokonać:
1. Król w drodze dekretu, który ulega zatwierdzeniu przez Kortezy Generalne bezwzględną większością głosów przy obecności przynajmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Kortezy Generalne w drodze ustawy uchwalonej większością kwalifikowaną 2/3 głosów w obecności przynajmniej połowy uprawnionych do głosowania. Król nie może odmówić podpisania tak uchwalonej ustawy.

Art. 52.
Moc prawną traci Konstytucja Królestwa Skarlandu z dnia 21 sierpnia 2016 roku.

Art. 53.
Konstytucja wchodzi w życie po upływie terminu 7 dni od dnia jej ogłoszenia.

/-/ Norbert I de Catalán, El Rey

[/font]
PODPIS KRÓLA SKARLANDU
Obrazek
(-) Norbert I de Catalán
Jego Królewska Mość Król Skarlandu, Agurii, Aztec, Białogóry, Estelli Wschodniej i Francji
Obrazek Obrazek
Zablokowany

Wróć do „Konstytucja Królestwa Skarlandu”