[Dz. Urz. Kr. Skr. 2021 poz. 45] Dekret Królewski pn. Prawo Imigracyjne

Król
Awatar użytkownika
Norbert de Catalan
Król
Posty: 1108
Rejestracja: 25 mar 2020, 14:10
Lokalizacja: Valencia
Kontakt:

Odznaczenia

[Dz. Urz. Kr. Skr. 2021 poz. 45] Dekret Królewski pn. Prawo Imigracyjne

Post autor: Norbert de Catalan »

Obrazek
Dekret Królewski
pn. Prawo Imigracyjne

Walencja, dnia 24. miesiąca maja roku 2021.
Rozdział I: Przepisy Ogólne

Art. 1
1. Obywatelstwo Królestwa Skarlandu to specjalna więź prawna łącząca jednostkę z państwem.
2. Obywatel zyskuje przywileje gwarantowane przez Konstytucję, ma możliwość pełnego uczestnictwa w życiu Królestwa oraz sprawowania urzędów państwowych.
3. Status Rezydenta to więź Obywatela Królestwa Skarlandu z wybranym Krajem Koronnym.

Rozdział II: Obywatelstwo Królestwa Skarlandu

Art. 2
1. Osoba chcąca uzyskać obywatelstwo składa stosowny wniosek w siedzibie Królewskiej Służby Imigracyjnej i Celnej.
2. Osoba chcąca uzyskać obywatelstwo musi spełniać odpowiednie wymagania:
a) pobyt w Królestwie Skarlandu nie krótszy niż czternaście dni;
b) napisanie na forum Królestwa co najmniej pięciu postów.
3. Każdy, komu zostanie przyznane przez Króla obywatelstwo zobowiązany jest do złożenia w przeciągu siedmiu dni od daty otrzymania go przysięgi według następującej roty:
„Ja, N., przysięgam, że jako obywatel skarlandzki, będę wspierał całe Królestwo oraz będę bronił je w potrzebie wedle moich sił. Przyrzekam, iż dochowam wierność mej Ojczyźnie oraz Królowi, a także będą gorliwie wykonywał powierzone zadania i przestrzegał prawa.”
4. Homagium można zakończyć formułką: „Tak mi dopomóż Bóg.”, lub inną formą religijną.
5. Osoba, której nadane zostanie obywatelstwo zobowiązana jest do logowania się raz na trzydzieści dni oraz napisania jednego posta.
6. W przypadku niespełnienia obowiązku, o którym mowa w powyższym punkcie zostanie wysłane ostrzeżenie za pośrednictwem poczty wewnętrznej (prywatnej wiadomości) oraz na e-mail podany podczas rejestracji. Obywatel ma 7 dni na zareagowanie, w przypadku braku reakcji obywatelstwo zostaje odebrane.

Art. 3
1. Osoby, którym odebrano obywatelstwo Królestwa Skarlandu z uwagi na brak aktywności lub wyrok sądowy mogą ponownie ubiegać się o obywatelstwo Królestwa Skarlandu po upływie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie postanowienia o odebraniu obywatelstwa.
2. Osoby, które utraciły obywatelstwo Królestwa Skarlandu i zostały zbanowane mogą powrócić do Królestwa po upływie min. 1 roku i tylko wtedy gdy otrzymają zgodę na powrót.

Art. 4
1. Monarcha posiada wyłączne prawo nadawania obywatelstwa.
2. Odebrać obywatelstwo mogą:
a) Król;
b) Trybunał Królewski.
3. Stwierdzenie utraty obywatelstwa może nastąpić w przypadku:
a) niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 2 punkt 4;
b) naruszenia prawa, bądź racji stanu Królestwa;
c) zrzeczenia się;
d) śmierci.

Rozdział III: Rezydenci

Art. 5
1. Rezydent to obywatel Królestwa Skarlandu zamieszkały w w jednym z Krajów Korony Królestwa Skarlandu.
2. Rezydent Zamiejscowy - obywatel państwa obcego posiadający status zamieszkały w jednym z Krajów Korony Królestwa Skarlandu.

Art. 6
1. Zasady otrzymywania statusu Rezydenta regulują lokalne Dekrety o Statusie Rezydenta wydane przez Gubernatorów Królewskich.
2. Osoba chcąca uzyskać obywatelstwo Królestwa Skarlandu może od razu zawnioskować o przyznanie jej statusu Rezydenta w jednym z Krajów Korony Królestwa Skarlandu.
3. Dekret o Statusie Rezydenta powinien zawierać wymagania do uzyskania statusu rezydenta oraz rezydenta zamiejscowego, wzory wniosków i inne rzeczy jakie Gubernator Królewski uzna za ważne i stosowne.
4. Gubernator Królewski nie może stawiać wymagań dotyczących uzyskania statusu Rezydenta osobom ubiegającym się o obywatelstwo Królestwa Skarlandu i wnioskujących o status Rezydenta po raz pierwszy.
5. Niedozwolone jest posiadanie więcej niż jednego statusu Rezydenta lub Rezydenta Zamiejscowego.
6. Zmiana statusu Rezydenta (przeprowadzka) może wiązać się z opłatami skarbowymi. Opłaty te nie mogą przekroczyć 20.000,00 Pts.

Art. 7
1. Status Rezydenta Zamiejscowego może otrzymać każdy cudzoziemiec.
2. Status Rezydenta Zamiejscowego uprawnia do prowadzenia działalności kulturalnej, gospodarczej, sportowej, uprawnia do nabycia działki i swobodnego pomnażania majątku.
3. Status Rezydenta Zamiejscowego nie zezwala na sprawowanie funkcji publicznych na szczeblu centralnym oraz lokalnym, nie zezwala na pełnienie służby w Siłach Samoobrony, Wojskach Obrony Krajowej czy innych formacjach o charakterze militarnym/paramilitarnych.

Art. 8
1. Utrata Statusu Rezydenta nie jest równoznaczna z utrata obywatelstwa Królestwa Skarlandu.
2. Utrata obywatelstwa Królestwa Skarlandu skutkuje zmianą Statusu Rezydenta na Status Rezydenta Zamiejscowego.
3. Osoba, której dotyczy sytuacja opisana w powyższym punkcie musi w ciągu 48h złożyć rezygnację ze wszystkich sprawowanych urzędów centralnych, lokalnych oraz ze wszystkich funkcji publicznych, których pełnić nie może w związku ze zmianą statusu.
4. Utrata Obywatelstwa i/lub statusu Rezydenta/Rezydenta Zamiejscowego nie upoważnia władz do konfiskaty lub zniszczenia mienia danej osoby.

Rozdział IV: Postanowienia Końcowe

Art. 9
Traci moc prawną Dekret Królewski o obywatelstwie Imperium z dnia 15 czerwca 2017 roku, tekst ujednolicony: [Dz. Urz. Fed. 2020 poz. 8].


/-/ Norbert I de Catalán, El Rey


PODPIS KRÓLA SKARLANDU
Obrazek
(-) Norbert I de Catalán
Jego Królewska Mość Król Skarlandu, Agurii, Aztec, Białogóry, Estelli Wschodniej i Francji
Obrazek Obrazek
Król
Awatar użytkownika
Norbert de Catalan
Król
Posty: 1108
Rejestracja: 25 mar 2020, 14:10
Lokalizacja: Valencia
Kontakt:

Odznaczenia

Re: [Dz. Urz. Kr. Skr. 2021 poz. 45] Dekret Królewski pn. Prawo Imigracyjne

Post autor: Norbert de Catalan »

Obrazek
Dekret Królewski
pn. Prawo Imigracyjne

Walencja, dnia 10. miesiąca luty roku 2022.
Rozdział I: Przepisy Ogólne

Art. 1
1. Obywatelstwo Królestwa Skarlandu to specjalna więź prawna łącząca jednostkę z państwem.
2. Obywatel zyskuje przywileje gwarantowane przez Konstytucję, ma możliwość pełnego uczestnictwa w życiu Królestwa oraz sprawowania urzędów państwowych.
3. Status Rezydenta to więź Obywatela Królestwa Skarlandu z wybranym Krajem Koronnym.

Rozdział II: Obywatelstwo Królestwa Skarlandu

Art. 2
1. Osoba chcąca uzyskać obywatelstwo składa stosowny wniosek w siedzibie Królewskiej Służby Imigracyjnej i Celnej.
2. Osoba chcąca uzyskać obywatelstwo musi spełniać odpowiednie wymagania:
a) pobyt w Królestwie Skarlandu nie krótszy niż czternaście dni;
b) napisanie na forum Królestwa co najmniej pięciu postów;
c) brak innych obywatelstw z wyjątkiem obywatelstw państw, z którymi zawarta została stosowna umowa lub zostały ujęte w załączniku nr 1 do Dekretu.
3. Każdy, komu zostanie przyznane przez Króla obywatelstwo zobowiązany jest do złożenia w przeciągu siedmiu dni od daty otrzymania go przysięgi według następującej roty:
„Ja, N., przysięgam, że jako obywatel skarlandzki, będę wspierał całe Królestwo oraz będę bronił je w potrzebie wedle moich sił. Przyrzekam, iż dochowam wierność mej Ojczyźnie oraz Królowi, a także będą gorliwie wykonywał powierzone zadania i przestrzegał prawa.”
4. Homagium można zakończyć formułką: „Tak mi dopomóż Bóg.”, lub inną formą religijną.
5. Osoba, której nadane zostanie obywatelstwo zobowiązana jest do logowania się raz na trzydzieści dni oraz napisania jednego posta.
6. W przypadku niespełnienia obowiązku, o którym mowa w powyższym punkcie zostanie wysłane ostrzeżenie za pośrednictwem poczty wewnętrznej (prywatnej wiadomości) oraz na e-mail podany podczas rejestracji. Obywatel ma 7 dni na zareagowanie, w przypadku braku reakcji obywatelstwo zostaje odebrane.

Art. 3
1. Osoby, którym odebrano obywatelstwo Królestwa Skarlandu z uwagi na brak aktywności lub wyrok sądowy mogą ponownie ubiegać się o obywatelstwo Królestwa Skarlandu po upływie 1 miesiąca od dnia wejścia w życie postanowienia o odebraniu obywatelstwa.
2. Osoby, które utraciły obywatelstwo Królestwa Skarlandu na podstawie wyroku Trybunału Królewskiego mogą je odzyskać składając wniosek do Króla o ułaskawienie.
3.. Osoby, które utraciły obywatelstwo Królestwa Skarlandu i zostały zbanowane mogą powrócić do Królestwa po upływie min. 1 roku i tylko wtedy gdy otrzymają zgodę na powrót.

Art. 4
1. Monarcha posiada wyłączne prawo nadawania obywatelstwa.
2. Odebrać obywatelstwo mogą:
a) Król;
b) Trybunał Królewski.
3. Stwierdzenie utraty obywatelstwa może nastąpić w przypadku:
a) niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 2 punkt 5;
b) naruszenia prawa, bądź racji stanu Królestwa;
c) zrzeczenia się;
d) śmierci.

Rozdział III: Rezydenci

Art. 5
1. Rezydent to obywatel Królestwa Skarlandu zamieszkały w w jednym z Krajów Korony Królestwa Skarlandu.
2. Rezydent Zamiejscowy - obywatel państwa obcego posiadający status zamieszkały w jednym z Krajów Korony Królestwa Skarlandu.


Art. 6
1. Zasady otrzymywania statusu Rezydenta regulują lokalne Dekrety o Statusie Rezydenta wydane przez Gubernatorów Królewskich.
2. Osoba chcąca uzyskać obywatelstwo Królestwa Skarlandu może od razu zawnioskować o przyznanie jej statusu Rezydenta w jednym z Krajów Korony Królestwa Skarlandu.
3. Dekret o Statusie Rezydenta powinien zawierać wymagania do uzyskania statusu rezydenta oraz rezydenta zamiejscowego, wzory wniosków i inne rzeczy jakie Gubernator Królewski uzna za ważne i stosowne.
4. Gubernator Królewski nie może stawiać wymagań dotyczących uzyskania statusu Rezydenta osobom ubiegającym się o obywatelstwo Królestwa Skarlandu i wnioskujących o status Rezydenta po raz pierwszy.
5. Niedozwolone jest posiadanie więcej niż jednego statusu Rezydenta lub Rezydenta Zamiejscowego.
6. Zmiana statusu Rezydenta (przeprowadzka) może wiązać się z opłatami skarbowymi. Opłaty te nie mogą przekroczyć 20.000,00 Pts.


Art. 7
1. Status Rezydenta Zamiejscowego może otrzymać każdy cudzoziemiec.
2. Status Rezydenta Zamiejscowego uprawnia do prowadzenia działalności kulturalnej, gospodarczej, sportowej, uprawnia do nabycia działki i swobodnego pomnażania majątku.
3. Status Rezydenta Zamiejscowego nie zezwala na sprawowanie funkcji publicznych na szczeblu centralnym oraz lokalnym, nie zezwala na pełnienie służby w Siłach Samoobrony, Wojskach Obrony Krajowej czy innych formacjach o charakterze militarnym/paramilitarnych.


Art. 8
1. Utrata Statusu Rezydenta nie jest równoznaczna z utrata obywatelstwa Królestwa Skarlandu.
2. Utrata obywatelstwa Królestwa Skarlandu skutkuje zmianą Statusu Rezydenta na Status Rezydenta Zamiejscowego.
3. Osoba, której dotyczy sytuacja opisana w powyższym punkcie musi w ciągu 48h złożyć rezygnację ze wszystkich sprawowanych urzędów centralnych, lokalnych oraz ze wszystkich funkcji publicznych, których pełnić nie może w związku ze zmianą statusu.
4. Utrata Obywatelstwa i/lub statusu Rezydenta/Rezydenta Zamiejscowego nie upoważnia władz do konfiskaty lub zniszczenia mienia danej osoby.


Art. 9
1. Z dniem 1 marca 2022 wygasają przyznane statusy Rezydentów nadane przez Kraje Korony Królestwa Skarlandu.
2. Osoby posiadające status rezydenta tracą wynikające z tego tytułu prawa.
3. Rezydent Kraju Korony Królestwa Skarlandu nie może zostać pozbawiony zgromadzonego majątku, praw własności czy przyznanych tytułów.

Rozdział IV: Postanowienia Końcowe

Art. 10
Traci moc prawną Dekret Królewski o obywatelstwie Imperium z dnia 15 czerwca 2017 roku, tekst ujednolicony: [Dz. Urz. Fed. 2020 poz. 8].

Załącznik nr 1: lista państw, których obywatelstwo niewyklucza posiadania obywatelstwa skarlandzkiego
1. Rzeczpospolita Obojga Narodów.
2. Królestwo Santery./-/ Norbert I de Catalán, El Rey


PODPIS KRÓLA SKARLANDU
Obrazek
(-) Norbert I de Catalán
Jego Królewska Mość Król Skarlandu, Agurii, Aztec, Białogóry, Estelli Wschodniej i Francji
Obrazek Obrazek
Król
Awatar użytkownika
Norbert de Catalan
Król
Posty: 1108
Rejestracja: 25 mar 2020, 14:10
Lokalizacja: Valencia
Kontakt:

Odznaczenia

Re: [Dz. Urz. Kr. Skr. 2021 poz. 45] Dekret Królewski pn. Prawo Imigracyjne

Post autor: Norbert de Catalan »

Obrazek
Dekret Królewski
pn. Prawo Imigracyjne

Walencja, dnia 24. miesiąca maja roku 2021.
ze zmianami przeprowadzonymi dnia 27. miesiąca kwietnia roku 2022.

Rozdział I: Przepisy Ogólne

Art. 1
1. Obywatelstwo Królestwa Skarlandu to specjalna więź prawna łącząca jednostkę z państwem.
2. Obywatel zyskuje przywileje gwarantowane przez Konstytucję, ma możliwość pełnego uczestnictwa w życiu Królestwa oraz sprawowania urzędów państwowych.
3. Status Rezydenta to więź Obywatela z Królestwem Skarlandu zagrożonego pozbawieniem tegoż obywatelstwa.

Rozdział II: Obywatelstwo Królestwa Skarlandu

Art. 2
1. Osoba chcąca uzyskać obywatelstwo składa stosowny wniosek w siedzibie Królewskiej Służby Imigracyjnej i Celnej.
2. Osoba chcąca uzyskać obywatelstwo musi spełniać odpowiednie wymagania:
a) pobyt w Królestwie Skarlandu nie krótszy niż czternaście dni;
b) napisanie na forum Królestwa co najmniej pięciu postów;
c) posiadać zweryfikowane konto w systemie stempel.
3. Każdy, komu zostanie przyznane przez Króla obywatelstwo zobowiązany jest do złożenia w przeciągu siedmiu dni od daty otrzymania go przysięgi według następującej roty:
„Ja, N., przysięgam, że jako obywatel skarlandzki, będę wspierał całe Królestwo oraz będę bronił je w potrzebie wedle moich sił. Przyrzekam, iż dochowam wierność mej Ojczyźnie oraz Królowi, a także będą gorliwie wykonywał powierzone zadania i przestrzegał prawa.”
4. Homagium można zakończyć formułką: „Tak mi dopomóż Bóg.”, lub inną formą religijną.
5. Osoba, której nadane zostanie obywatelstwo zobowiązana jest do logowania się raz na trzydzieści dni oraz napisania jednego posta.
6. W przypadku niespełnienia obowiązku, o którym mowa w powyższym punkcie zostanie wysłane ostrzeżenie za pośrednictwem poczty wewnętrznej (prywatnej wiadomości) oraz na e-mail podany podczas rejestracji o groźbie zmiany statusu na Rezydenta Królestwa Skarlandu.
7. Wnioskowanie o obywatelstwo więcej niż jedną tożsamością jest zabronione i podlega karze.

Art. 3
1. Osoby, którym odebrano obywatelstwo Królestwa Skarlandu z uwagi na brak aktywności lub wyrok sądowy mogą ponownie ubiegać się o obywatelstwo Królestwa Skarlandu po upływie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie postanowienia o odebraniu obywatelstwa.
2. Osoby, które utraciły obywatelstwo Królestwa Skarlandu i zostały zbanowane mogą powrócić do Królestwa po upływie min. 6 miesięcy i tylko wtedy gdy otrzymają zgodę na powrót.
3. O zgodę na powrót można zawnioskować na kanale discord.
4. Osoby, które utraciły obywatelstwo w związku z posiadaniem więcej niż jednej tożsamości w Królestwie Skarlandu nie mogą ubiegać się o nie ponownie.

Art. 4
1. Monarcha posiada wyłączne prawo nadawania obywatelstwa.
2. Odebrać obywatelstwo mogą:
a) Król;
b) Trybunał Królewski.
3. Stwierdzenie utraty obywatelstwa może nastąpić w przypadku:
a) niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 2 punkt 5;
b) naruszenia prawa, bądź racji stanu Królestwa;
c) zrzeczenia się;
d) śmierci.

Rozdział III: Rezydenci

Art. 5
1. Rezydent to obywatel Królestwa Skarlandu zagrożony jego utratą.
2. Status Rezydenta Królestwa Skarlandu nadawany jest na okres 4 miesięcy.
3. Status Rezydenta Królestwa Skarlandu nie może zostać nadany osobie która zgłosiła nieobecność.
4. Wobec osoby, która zgłosiła nieobecność, a po mimo zadeklarowanej daty powrotu do aktywności tejże nie podjęła status Rezydenta Królestwa Skarlandu zostanie nadany po upływie 1 miesiąca od deklarowanej daty powrotu.

Art. 6
1. Status Rezydenta Królestwa Skarlandu uzyskuje osoba, która w terminie 7 dni od daty otrzymania ostrzeżenia, o którym mowa w artykule 2 punkt 6 niniejszego dekretu nie podejmie działań zmierzających do przywrócenia swojej aktywności.
2. Osoba posiadająca status Rezydenta Królestwa Skarlandu nie może:
a) zasiadać w Kortezach Generalnych i kandydować na stanowisko Prezydenta Kortez Generalnych;
b) być członkiem Generalitatu Królestwa Skarlandu;
c) pełnić funkcji Ambasadora Królestwa Skarlandu;
d) pełnić funkcji Gubernatora Królewskiego w Krajach Korony Królestwa Skarlandu;
e) być powołanym na urząd Alkada Królewskiego w miastach królewskich;
f) służyć w Siłach Obronnych Królestwa Skarlandu, Straży Królewskiej i Siłach Obrony Krajowej w stopniu wyższym niż szeregowy;
g) brać udziału w trwających wydarzeniach na terenie Królestwa Skarlandu.
3. Osoba posiadająca status Rezydenta Królestwa Skarlandu może:
a) swobodnie prowadzić działalność gospodarczą;
b) swobodnie prowadzić działalność w zakresie medialnym;
c) ubiegać się o stanowisko Alkada w miastach niekrólewskich;
d) brać udział w wydarzeniach przyszłych;
e) prowadzić każdą inną działalność lub zawód nie wymieniony w punkcie 2 niniejszego artykułu.
4. Kraje Korony Królestwa Skarlandu mogą na drodze Postanowienia Gubernatora Królewskiego wprowadzić swoje ograniczenia wobec Rezydentów Królestwa Skarlandu, o których muszą poinformować Króla Skarlandu lub złożyć odpowiednią notę w Królewskiej Służbie Imigracyjnej i Celnej.

Art. 7
1. W przypadku stwierdzenia braku aktywności Rezydenta Królestwa Skarlandu zostaje wdrożona procedura odebrania obywatelstwa.
2. Rezydent Królestwa Skarlandu może odzyskać pełne Obywatelstwo Królestwa Skarlandu po upływie min. 1 miesiąca od daty otrzymania statusu Rezydenta.
3. W celu odzyskania statusu Obywatela Królestwa Skarlandu Rezydent musi:
a) w Królewskiej Służbie Imigracyjnej i Celnej złożyć wniosek o przywrócenie statusu Obywatela;
b) wykazać się aktywnością na forum Królestwa Skarlandu.

Art. 8
Osobie, której nadano status Rezydenta Królestwa Skarlandu przysługuje prawo odwołania się od decyzji do Trybunału Królewskiego.

Rozdział IV: Postanowienia Końcowe

Art. 9
Traci moc prawną Dekret Królewski o obywatelstwie Imperium z dnia 15 czerwca 2017 roku, tekst ujednolicony: [Dz. Urz. Fed. 2020 poz. 8].


/-/ Norbert I de Catalán, El Rey


PODPIS KRÓLA SKARLANDU
Obrazek
(-) Norbert I de Catalán
Jego Królewska Mość Król Skarlandu, Agurii, Aztec, Białogóry, Estelli Wschodniej i Francji
Obrazek Obrazek
Zablokowany

Wróć do „Dekrety Królewskie”