Konstytucja Królestwa Skarlandu z dnia 4 stycznia 2017 roku (tekst ujednolicony))

Awatar użytkownika
Norbert de Catalan
Król
Król
Posty: 1146
Rejestracja: 25 mar 2020, 14:10
Lokalizacja: Valencia
Kontakt:

Odznaczenia

Konstytucja Królestwa Skarlandu z dnia 4 stycznia 2017 roku (tekst ujednolicony))

Post autor: Norbert de Catalan »

KONSTYTUCJA KRÓLESTWA SKARLANDU
My, wierni obywatele oddani służbie Królestwu Skarlandu, pragnąc udoskonalić naszą, wspólną Ojczyznę oraz chcąc ponownie przywrócić ją na drogę świetlanego rozwoju, ustanawiamy Niniejszą Konstytucję, która stanowić będzie o przyszłości naszego państwa.
Valencia, dnia 4 miesiąca stycznia roku 2017.
Poprawka z dnia 20 miesiąca listopada roku 2022
Rozdział I: Królestwo Skarlandu

Art. 1.
Królestwo Skarlandu jest demokratycznym państwem prawa działającym w przestrzeni polskiego mikroświata.

Art. 2.
Królestwo Skarlandu jest państwem unitarnym.

Art. 3.
Władza zwierzchnia należy do Króla i Narodu - ogółu wszystkich Obywateli.

Art. 4.
Ustrój Królestwa Skarlandu to Generalitat.

Art. 5.
Organy władzy działają na podstawie i w ramach prawa.

Art. 6.
Konstytucja jest najwyższym prawem Królestwa Skarlandu.

Art. 7.
Źródłami prawa powszechnie obowiązującymi na terytorium Królestwa Skarlandu są w kolejności:
1. Konstytucja;
2. Ratyfikowane umowy międzynarodowe;
3. Ustawy Kortezów Generalnych i Dekrety Królewskie;
4. Rozporządzenia Rady i Królewskie;
5. Akty prawa miejscowego na obszarze działania organów Generalitatów lokalnych.

Art. 8.
1. Stolicą Królestwa Skarlandu jest Walencja.
2. Językiem urzędowym na terytorium Królestwa Skarlandu jest język polski, pomocniczo w ramach realizacji niektórych działań: hiszpański oraz języki słowiańskie.
3. Symbol państwowy w postaci flagi państwowej określa załącznik nr 1.
4. Herb państwowy określa załącznik nr 2.
5. Herb Wielki określa załącznik nr 3.
5. Hymn państwowy – Marsz Królewski określa załącznik nr 4.


Rozdział II: Obywatele

Art. 9.
1. Obywatelstwo Królestwa Skarlandu, zwane dalej obywatelstwem, uzyskuje się w drodze postanowienia królewskiego.
2. Warunki uzyskania i utraty obywatelstwa określi akt w randze dekretu królewskiego.

Art. 10.
Obywatelstwo jest węzłem prawnym łączącym jednostkę z Królestwem Skarlandu, który uprawnia do:
1. uczestnictwa w życiu politycznym kraju przez sprawowanie funkcji publicznych;
2. służby w Siłach Bezpieczeństwa Krajowego Królestwa Skarlandu obejmujące: Straż Królestwa, Straż Królewską, Straż Koronną;
3. ochrony jednostki ze strony państwa.

Art. 11.
Każdemu przysługują wszelkie prawa i wolności wypływające z przyrodzonej i niezbywalnej godności człowieka.

Art. 12.
1. Obowiązkiem obywateli Królestwa jest wierna służba Królowi i Narodowi.
2. Za oddanie dla Narodu i Króla, Król nadaje nobilitacje szlacheckie i arystokratyczne.
3. Listę tytułów i procedurę ich otrzymania określi akt w randze dekretu królewskiego.


Rozdział III: Generalitat

Art. 13.
1. Generalitat jest formą ustrojową i instytucjonalną Królestwa Skarlandu oraz jego Krajów Korony.
2. Kraje Korony Królestwa Skarlandu konstytuują własny Generalitat na podstawie Statutu Kraju Korony Królestwa Skarlandu.

Art. 14.
Król Skarlandu w ramach Generalitatu może:
a) objąć pełną władzę nad krajem na podstawie Postanowienia Królewskiego;
b) odmówić powołania Prezydenta Kortezów Generalnych;
c) odmówić powołania Kapitana Generalnego Królestwa Skarlandu;
d) rozwiązać Radę Generalitatu;
e) rozwiązać, powołać lub podzielić Kraj Korony Królestwa Skarlandu;
f) zarządzić wybory powszechne na Prezydenta Kortezów Generalnych.

SEKCJA I: KRÓL SKARLANDU

Art. 15.
1. Król obok Narodu jest suwerenem Królestwa Skarlandu.
2. Król czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji, stoi na straży suwerenności i bezpieczeństwa Królestwa Skarlandu.
3. Osoba Króla jest nietykalna.

Art. 14.
1. Król sprawuje władzę ustawodawczą za pomocą dekretów królewskich, a władzę wykonawczą za pomocą rozporządzeń królewskich.
2. Królowi przysługuje prawo weta wobec aktów prawnych władz centralnych i lokalnych.
3.Weto królewskie jest jednoznaczne z odrzuceniem aktu prawnego lub jego zawieszeniem i skierowaniem do dalszych prac.

Art. 16.
Król jest najwyższym zwierzchnikiem Król jest najwyższym zwierzchnikiem Sił Bezpieczeństwa Krajowego Królestwa Skarlandu.

Art. 17.
1. Korona Królewska jest dziedziczna w obrębie Rodu Catalán.
2. Król wyznacza swojego następcę za życia.
3. W przypadku niedochowania procedury opisanej w ust. 2 niniejszego artykułu władza królewska przechodzi na najstarszego potomka Króla.

Art. 18.
1. Jeżeli Król nie może sprawować władzy wyznacza, w drodze dekretu, Regenta, któremu powierza sprawowanie całości lub części prerogatyw monarszych.
2. Regent może zostać wyznaczony na okres oznaczony lub nieoznaczony.


SEKCJA II: Kortezy Generalne

Art. 19.
Naród sprawuje swą władzę przez przedstawicieli tworzących Kortezy Generalne.

Art. 20.
1. Każda osoba uzyskująca obywatelstwo Królestwa Skarlandu zasiada w Kortezach Generalnych jako Deputowany i posiada prawo wypowiadania się, głosowania oraz składania projektów ustaw w Kortezach Generalnych.
2. Prawa opisane w punkcie pierwszym niniejszego artykułu mogą być ograniczone w przypadku prawomocnego wyroku Trybunału Królewskiego.

Art. 21.
Obywatele mogą dla realizacji własnych celów politycznych zakładać partie i stowarzyszenia mające na celu reprezentowanie wspólnych poglądów, idei i celów politycznych.

Art. 22.
1. Obradom Kortezów Generalnych przewodniczy Prezydent Kortezów Generalnych.
2. Prezydenta Kortezów Generalnych wyłania się w wyborach powszechnych zarządzanych przez Króla w drodze postanowienia.
3. Król może powołać Prezydenta Kortezów Generalnych z pominięciem wyboru przez obywateli jeżeli zgłosi się tylko jeden kandydat.
4. Jeżeli Król odmówi powołania Prezydenta Kortezów Generalnych sam obejmuje tą funkcję.
5. Obywatele mają prawo zaskarżyć decyzje o odmowie powołania Prezydenta Kortezów Generalnych, wtedy Król ma obowiązek poddać swoją decyzje pod głosowanie Kortezów Generalnych. Jeżeli wynik będzie negatywny dla Króla ma on obowiązek niezwłocznie powołać Prezydenta Kortezów Generalnych.

Art. 23.
1. Inicjatywa ustawodawcza przysługuje każdemu obywatelowi, Królowi oraz członkowi Generalitatu.
2. Kortezy Generalne podejmują decyzje zwykłą większością głosów, chyba że Konstytucja lub akt w randze ustawy stanowi inaczej.
3. Uchwaloną ustawę Prezydent Kortezów Generalnych przekazuje Królowi, który taką ustawę może:
a) Podpisać w ciągu 7 dni od jej otrzymania i niezwłocznie opublikować w Dzienniku Praw Królestwa;
b) Przekazać Trybunałowi Królewskiemu, który bada jej zgodność z konstytucją i umowami międzynarodowymi. W przypadku orzeczenia o jej niezgodności z aktem wyższego rzędu Król musi odmówić podpisania ustawy;
c) Odmówić podpisania ustawy i zwrócić ją Kortezom Generalnym do ponownego rozpatrzenia, które mogą większością 2/3 głosów w obecności przynajmniej połowy ustawowej liczby deputowanych uchwalić ustawę. Po ponownym jej uchwaleniu Król podpisuje ustawę w ciągu 14 dni i niezwłocznie publikuje ją w Dzienniku Urzędowym Królestwa.
4. Król pozostaje stałym członkiem Kortezów Generalnych z prawem głosu.
5. Król może w swoim zastępstwie powołać Delegata Królewskiego do Kortez Generalnych.

SEKCJA III: RADA GENERALITATU

Art. 24.
Rada Generalitatu wraz z Królem prowadzi politykę wewnętrzną i zewnętrzną Królestwa Skarlandu.

Art. 25.
1. W skład Rady Generalitatu wchodzą: Kapitan Generalny Królestwa Skarlandu oraz Sekretarze powoływani przez Króla.
2. Król może odmówić powołania Kapitana Generalnego Królestwa Skarlandu, wtedy sam pełni jego obowiązki.
3. Król wypełniając swe obowiązki jako Kapitan Generalny Królestwa Skarlandu używa tytułu Jego Królewska Mość Kapitan Generalny Królestwa Skarlandu.

Art. 26.
Kapitan Generalny:
1. Reprezentuje Radę Generalitatu
2. Kieruje pracami Rady Generalitatu.
3. Wydaje rozporządzenia na podstawie dekretów i ustaw.

Art. 27.
1. Sekretarze kierują powierzonym im działem administracji rządowej.
2. Sekretarze wydają rozporządzenia na podstawie dekretów i ustaw.

Art. 28.
1. Rada Generalitatu odpowiada solidarnie przed Królem.

SEKCJA IV: TRYBUNAŁ KRÓLEWSKI I SĄDY KORONNE

Art. 29.
1. Władzę sądowniczą w Królestwie Skarlandu sprawują: Trybunał Królewski oraz Sądy Koronne.
2. Trybunał Królewski rozpatruje:
a) Wszystkie sprawy z zakresu jurysdykcji karnej i cywilnej;
b) Wnioski o zbadanie zgodności aktów prawnych oraz wykładnię przepisów oraz orzeka w sporach kompetencyjnych pomiędzy organami Królestwa Skarlandu;
c) odwołania od wyroków Sądów Koronnych.
3. Wnioski, o których mowa w ustępie 2 litera b niniejszego artykułu może złożyć każdy obywatel Królestwa Skarlandu.

Art. 30.
Każdy przebywający na terytorium Królestwa Skarlandu ma prawo do sprawiedliwego procesu.

Art. 31
1. Jurysdykcją terytorialną Trybunału Królewskiego jest całe terytorium Królestwa Skarlandu.
2. Jurysdykcją terytorialną Sądu Koronnego jest Kraj Korony Królestwa Skarlandu, na którego obszarze ten sąd powołano.

Art. 32.
1. Sędziów Trybunału Królewskiego mianuje Król spośród obywateli odznaczających się wiedzą prawniczą.
2. Jeżeli nie powołano żadnego Sędziego Trybunału Królewskiego to funkcję Sędziego automatycznie sprawuje Król.
3. Sędziów Sądów Koronnych powołuje Kapitan Generalny Kraju Korony Królestwa Skarlandu.
4. Jeżeli nie powołano żadnego Sędziego Sądu Koronnego to funkcję Sędziego automatycznie sprawuje odpowiedni dla jurysdykcji Kapitan Generalny Korony Królestwa Skarlandu.

Art. 33.
1. Sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji i aktom w randze ustawy.
2. Sędziowie na czas sprawowania swojego urzędu nie mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności innej niż dyscyplinarna.
3. Sędziowie są nieusuwalni.

Art. 34.
1. Trybunał Królewski oraz Sądy Koronne wydają orzeczenia, czyli wyroki i postanowienia.
2. Trybunał Królewski wydaje wyroki w imieniu Króla Skarlandu.
3. Sądy Koronne wydają wyroki w imieniu Generalitatu Kraju Korony Królestwa Skarlandu odpowiedniego dla jurysdykcji danego sądu.

Art. 35.
Królowi przysługuje prawo łaski.

Rozdział IV: Dziennik Urzędowy Królestwa Skarlandu

Art. 36.
1. Dziennik Urzędowy Królestwa pod adresem www.forum.skarland.eu/viewforum.php?f=22 wydawany jest przez Króla Skarlandu.
2. Król Skarlandu w terminie do 7 dni zobowiązany jest do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Federacji uchwalonych aktów prawnych.
3. Publikacja w Dzienniku Urzędowym Federacji może zostać odroczona tylko gdy zachodzi podejrzenie niezgodności aktu prawnego z Konstytucją lub innymi aktami prawnymi.
4. Odmowa publikacji w Dzienniku Urzędowym odbywa się na podstawie weta określonego w artykule 14 punkt 2.

Rozdział V: Administracja terytorialna

Art. 37.
1. Królestwo Skarlandu jest zorganizowane w Kraje Korony Królestwa Skarlandu w randze księstw i królestw.
2. Król Skarlandu jest jednocześnie głową państwa w Krajach Korony Królestwa Skarlandu.
3. Kraje Korony posiadają autonomię wewnętrzną określoną na podstawie statutu autonomicznego nadawanego przez Króla.
4. Kraje Korony nieposiadające statutu autonomicznego podlegają bezpośrednio Królowi stanowiąc domenę królewską.
5. Stolice Krajów Korony są miastami królewskimi i podlegają bezpośrednio zwierzchnictwu króla.

Art. 38.
1. Ustrojem Kraju Korony Królestwa Skarlandu jest Generalitat.
2. Najwyższym przedstawicielem administracji królewskiej w Krajach Korony Królestwa Skarlandu jest Kapitan Generalny.
3. Kapitan Generalny Kraju Korony Królestwa Skarlandu pełni władzę ustawodawczą jako Kortezy Kraju Korony Królestwa Skarlandu, wykonawczą jako Kapitan Generalny i Rada Generalitatu oraz sądowniczą jako Sąd Koronny.

Art. 39.
Przyjmowanie do Królestwa Skarlandu państw trzecich jako Kraje Korony odbywa się na podstawie Traktatu, na którego zawarcie wyrażają zgodę Kortezy Generalne oraz istniejące Kraje Korony.

Art. 40.
1. W żadnym przypadku nie jest możliwa secesja Kraju Korony uznawanego za bezsprzecznie skarlandzkie terytorium.
2. Secesja Kraju Korony przyjętego na podstawie Traktatu wymaga zgody Kortezów Generalnych oraz Krajów Korony i jest możliwa wyłącznie wtedy gdy szeroko rozumiany interes państwowy Królestwa Skarlandu nie jest zagrożony.

Rozdział VI: Stan nadzwyczajny

Art. 41.
W sytuacji szczególnych zagrożeń, jeżeli zwykłe środki konstytucyjne są niewystarczające, może zostać wprowadzony stan nadzwyczajny.

Art. 42.
1. Stan nadzwyczajny może zostać wprowadzony w drodze dekretu królewskiego jedynie na czas oznaczony nieprzekraczający 30 dni.
2. Po upływie tego okresu Król może przedłużyć stan nadzwyczajny o kolejne 30 dni.

Art. 43.
W trakcie trwania stanu nadzwyczajnego nie może zostać skrócona kadencja żadnego deputowanego ani nie mogą być ogłoszone wybory do Kortezów Generalnych.

Art. 44.
1. W trakcie trwania stanu nadzwyczajnego zawieszeniu ulegają przepisy niniejszej Konstytucji i innych aktów prawnych Królestwa Skarlandu.
2. W trakcie trwania stanu nadzwyczajnego zmianie nie mogą ulec przepisy Konstytucji.

Rozdział VII: Stan wojny, wypowiedzenie wojny i zawarcie pokoju

Art. 45.
Stanem wojny jest prowadzenie konfliktu zbrojnego z innym podmiotem prawa międzynarodowego poprzedzone wypowiedzeniem wojny.

Art. 46.
Wypowiedzenie wojny i zawarcie pokoju zarządzane jest w drodze uchwały Kortezów Generalnych podjętej bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy Deputowanych. Jeżeli Kortezy Generalne nie mogą zebrać się na posiedzenie, o stanie wojny lub zawarciu pokoju postanawia Król.


Rozdział VIII: Zawieranie, wypowiadanie i ratyfikacja umów międzynarodowych

Art. 47.
Umowy międzynarodowe zawierane są przez Radę Królewską.

Art. 48.
Każda zawarta umowa międzynarodowa dla swojego obowiązywania wymaga ratyfikacji Króla za zgodą Kortezów Generalnych wyrażoną w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy Deputowanych.

Art. 49.
Umowy międzynarodowe wypowiada Król na wniosek Rady Królewskiej za zgodą Kortezów Generalnych wyrażoną w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy Deputowanych.

Rozdział IX: Przepisy przejściowe i końcowe

Art. 50.
Zmiany w przepisach Konstytucji może dokonać:
1. Król w drodze dekretu, który ulega zatwierdzeniu przez Kortezy Generalne bezwzględną większością głosów przy obecności przynajmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Kortezy Generalne w drodze ustawy uchwalonej większością kwalifikowaną 2/3 głosów w obecności przynajmniej połowy uprawnionych do głosowania. Król nie może odmówić podpisania tak uchwalonej ustawy.

Art. 51.
Moc prawną traci Konstytucja Królestwa Skarlandu z dnia 21 sierpnia 2016 roku.

Art. 52.
Konstytucja wchodzi w życie po upływie terminu 7 dni od dnia jej ogłoszenia.

Załącznik nr 3

Marcha Real

Gloria, gloria, corona de la Patria,
soberana luz
que es oro en tu pendón.

Vida, vida, futuro de la Patria,
que en tus ojos es
abierto corazón.

Púrpura y oro: bandera inmortal;
en tus colores, juntas, carne y alma están.

Púrpura y oro: querer y lograr;
Tú eres, bandera, el signo del humano afán.

Gloria, gloria, corona de la Patria,
soberana luz
que es oro en tu pendón.

Púrpura y oro: bandera immortal;
en tus colores, juntas, carne y alma están.


Marsz Królewski

Chwała ci, chwała, korono Ojczyzny,
najwyższa światłość
która jest złotem na Twym sztandarze.

Życie, życie, przyszłość Ojczyzny,
która w twych oczach jest
otwartym sercem.

Purpura i złoto: sztandar nieśmiertelny;
w twych kolorach, złączone, ciało i dusza.

Purpura i złoto: kochać i zdobywać;
Ty, sztandarze, jesteś znakiem ludzkich pragnień.

Chwała ci, chwała, korono Ojczyzny,
najwyższa światłość
która jest złotem na twym sztandarze.

Purpura i złoto: sztandar nieśmiertelny;
w twych kolorach, złączone, ciało i dusza./-/ Norbert I de Catalán, El Rey

Obrazek
(-) Norbert I de Catalán
Jego Królewska Mość Król Skarlandu, Agurii, Aztec, Białogóry, Estelli Wschodniej i Francji
Obrazek Obrazek
Zablokowany

Wróć do „Konstytucja Królestwa Skarlandu”